Το συνολικό πλαίσιο προστασίας, λόγω της πανδημίας, επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, όπως αυτό προέκυψε από τις τέσσερις δέσμες των μέτρων από τα συναρμόδια υπουργεία, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα, ανακοίνωσε τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που προστέθηκαν στους έως τώρα υπάρχοντες.

01.29 ‘Αλλες πολυετείς καλλιέργειες
   20.51 Παραγωγή εκρηκτικών 
   33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων   
   33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών                                                                                                                                                                                                                
   33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                                        
   33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                              
   35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                                     
   41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων                                                                                                                                                                                                                                     
   41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη                                                                                                                                                                                                            
   42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                               
   43.11 Κατεδαφίσεις                                                                                                                                                                                                                                                     
   43.12 Προετοιμασία εργοταξίου                                                                                                                                                                                                                                          
   43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις                                                                                                                                                                                                                                          
   43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις                                                                                                                                                                                                                                         
   43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης                                                                                                                                                                                                   
   43.29 ‘Αλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις                                                                                                                                                                                                                              
   43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων                                                                                                                                                                                                                                            
   43.32 Ξυλουργικές εργασίες                                                                                                                                                                                                                                             
   43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων                                                                                                                                                                                                                                    
   43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων                                                                                                                                                                                                                           
   43.39 ‘Αλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος                                                                                                                                                                                                       
   43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
   43.99 ‘Αλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
   46.18 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων (46.18.11.08) 
   47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                   
   47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα  
   47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
   47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα
   47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές   
   49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης
   55.90 ‘Αλλα καταλύματα 
   58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές                                                                                                                                                                                                                  
   58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού  
   61.90 ‘Αλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                           
   62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων                                                                                                                                                                                                           
   62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές                                                                                                                                                                                       
   62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων                                                                                                                                                                                                                    
   62.09 ‘Αλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών                                                                                                                                                       
   63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
   63.12 Δικτυακές πύλες (web portals) 
   68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
   68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων                                                                                                                                                                                                                                        
   68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
   75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 
   77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                     
   77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού 
   78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας                                                                                                                                                                                                 
   78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
   78.30 ‘Αλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
   80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας                                                                                                                                                                                                                      
   80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
   81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων                                                                                                                                                                                                                                       
   81.22 ‘Αλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού                                                                                                                                                                                              
   81.29 ‘Αλλες δραστηριότητες καθαρισμού                                                                                                                                                                                                                                  
   81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου                                                                                                                                                                                                                                  
   82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
   82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων  
   82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών  
   84.12 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση    
   86.90 ‘Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
   87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος                                                                                                                                                                                                     
   87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών                                                                                                                                                
   87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία                                                                                                                                                                            
   87.90 ‘Αλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
   94.11 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων                                                                                                                                                                                                        
   94.12 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων                                                                                                                                                                                                                         
   94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων                                                                                                                                                                                                                           
   94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                         
   95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
   96.09.19 Διάφορες Aλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού 

   Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας ως πληττόμενες (δηλαδή, στους ΚΑΔ που είχαν ανακοινωθεί στις 26/3/2020), λαμβάνουν αυτές, οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες τους τα ακόλουθα οφέλη για τον Μάρτιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.
   *Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής έως και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις ΔΟΥ έως την 31/3/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση πληρωτέων τον Μάρτιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι από την έκπτωση του ανωτέρου ποσοστού εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
   *Δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων τον Μάρτιο, έως 30/09/2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 30/06/2020. Η αναστολή αφορά στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών  των εργαζομένων της επιχείρησης.
   *Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, παρέχεται έκπτωση 40% επί του ενοικίου του Μαρτίου. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, παρατείνονται έως και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες έως την 31/3/2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Για τους εργαζόμενους- μισθωτούς, των επιχειρήσεων αυτών που έκλεισαν με κρατική εντολή και των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του ακινήτου που μισθώνουν, εφόσον αποτελεί κύρια κατοικία. Αντίστοιχα, για τους ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας παρατείνονται έως και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες έως την 31/3/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
   *Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες (που θα καταβληθεί εντός Απριλίου) και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους- μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.
   *Επιπλέον, στους εργαζόμενους- μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Μαρτίου προς τη φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
   *Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες (που θα καταβληθεί εντός Απριλίου), για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρείας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου. Για τους επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών, με αμοιβή 600 ευρώ (που θα καταβληθεί εντός Απριλίου). 
   *Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής έως και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις ΔΟΥ έως την 31/3/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση πληρωτέες τον Μάρτιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι από την έκπτωση του ανωτέρου ποσοστού εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
   *Δυνατότητα αναστολής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες, πληρωτέων τον Μάρτιο, σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από 30/09/2020. Για τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται δυνατότητα μείωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έως 10/04/2020. Επίσης, αναστολή των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, πληρωτέων τον Μάρτιο έως 30/06/2020.
   Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους, απαιτείται σχετική δήλωση της επιχείρησης στο «Εργάνη» (https://eservices.yeka.gr/), περί προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου και κατόπιν, δήλωση του ίδιου του εργαζομένου στην ιστοσελίδα του ΥΕΚΑ (https://supportemployees.yeka.gr). Με την ολοκλήρωση της δήλωσης και από τις δύο πλευρές, ενεργοποιείται το δικαίωμα του εργαζομένου για την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Με τη δήλωση του εργοδότη ενεργοποιείται και η δυνατότητα αναστολής (ή αντίστοιχης έκπτωσης) φορολογικών υποχρεώσεων του εργαζομένου.
   Για τη λήψη της έκπτωσης 40% επί του ενοικίου, που αφορά μόνο στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και τους εργαζόμενούς τους, ακολουθείται η αντίστοιχη με τα ανωτέρω διαδικασία δηλώσεων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, στις ίδιες ιστοσελίδες.
   Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα, απαιτείται σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, σε σχετική φόρμα που θα αναρτηθεί. 
   Για τους επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες, οι δικαιούχοι συμμετοχής στην τηλεκατάρτιση, θα μπορούν να συμπληρώνουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση σε πλατφόρμα που θα τηρείται στο υπουργείο Εργασίας.
   Οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, θα ενεργοποιούνται αυτόματα (άμεσα ή εντός ολίγων ημερών), χωρίς δήλωση, ανάλογα με το εάν η επιχείρηση προχωρήσει εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρωμές. Το ίδιο ισχύει και για τις αναστολές (ή αντίστοιχες εκπτώσεις) φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των  ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και επιστημόνων- ελευθέρων επαγγελματιών που εμπίπτουν στους εν λόγω ΚΑΔ.

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *